Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Golfclub Vught, De Bus 2, 5262 LV Vught, KvK 40219945.

Versie: augustus 2018 – versie 1.1

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Golfclub Vught in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Golfclub Vught gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website of applicaties;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Golfclub Vught, haar relaties en haar medewerkers.

In het bijzonder, doch niet uitsluitend, valt te denken aan:
- Het opnemen in de ledenadministratie en het ledenadministratieprogramma E-Golf4U;
- Het indelen in de juiste lidmaatschapscategorie;
- Het verwerken van wedstrijdgegevens en -uitslagen en het bijhouden van de handicapregistratie;
- Het doorgeven aan golfprofessionals die werkzaam zijn op GCV;
- Het opnemen in de financiële administratie, waaronder eventuele boekhoudprogramma’s;
- Het laten opnemen in het bestand van de NGF;
- Het, indien van toepassing, laten opnemen in het bestand van de Stichting Handicart;
- Het versturen van facturen, uitnodigingen voor wedstrijden en/of clubgebeurtenissen;
- Het maken van en versturen van het clubblad, nieuwsbrieven en voor de leden interessante e-mails;
- Het opbouwen van historisch erfgoed en statistieken;
- Voor zover van toepassing Communicatie over de opdracht/offerte;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een dergelijke opdracht/offerte.

 

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;
 • (Pas)Foto’s;
 • Golf Service Nummer (GSN);
 • Golfhandicap (speelsterkte);
 • Beroep
 • Overlijdensdatum

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door GCV verwerkt ten behoeve van opstellen van een arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan GCV de volgende persoonsgegevens van haar medewerkers vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum;
- Salarisgegevens;
- Kopie ID;
- BSN-nummer;
- Bankgegevens. 

Minderjarigen

GCV verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.
De gegevens die (potentiële) leden, medewerkers en leveranciers aan GCV geven, kan zij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maakt zij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving van GCV;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het drukken en/of verzenden van het clubblad;
- De handicapregistratie;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
- Het verzorgen van de horeca;
- Het verzorgen van golflessen;
- Het verzorgen van de personeelsadministratie.

Geheimhouding binnen lidmaatschap

Als lid van GCV beschikt u ook over de (persoons)gegevens van de andere leden en bijzonderheden over de club.  U mag deze gegevens uitsluitend gebruiken voor doeleinden die te maken hebben met het verenigingsleven.  
Het is verboden om tijdens of na beëindiging van uw lidmaatschap deze gegevens te gebruiken voor andere doeleinden.  Na beëindiging van uw lidmaatschap dient u tevens alle persoonsgegevens te vernietigen die u van GCV en haar leden hebt.  Overtreding van de geheimhouding kan een boete en/of ontzegging van uw lidmaatschap tot gevolg hebben.

Akkoordverklaring met deze privacyverklaring.

Door in te loggen op deze website en/of daarmee gelinkte systemen verklaart u zich akkoord met deze privacyverklaring. Daarnaast kan de Algemene Ledenvergadering van GCV de privacyverklaring voor alle leden bindend verklaren.    

Gegevensbeveiliging

Golfclub Vught maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.
GCV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heeft GCV bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- Alle personen die namens GCV van gegevens van (potentiële) leden kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
  geheimhouding daarvan.
- GCV hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen;
- GCV pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- GCV maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of   technische incidenten;
- GCV test en evalueert regelmatig de maatregelen;
- GCV-medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om het bezoek van de website te monitoren.
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Golfclub Vught of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

name

provider 

type

expire

url

soort

PHPSESSID

golfclubvught.nl

http

Session

golfclubvught.nl/home

Functionele cookie

_stid

sharethis.com

http

1 year

golfclubvught.nl/home

Marketing cookie

_unam

golfclubvught.nl

http

9 months

golfclubvught.nl/home

Marketing cookie


Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken geen technische cookies op onze website.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

U mag Golfclub Vught vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Golfclub Vught verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via secretariaat@golfclubvught.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0411 602304.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.